Processer

Här samlas bibliotekens processer som är eller har varit igång på biblioteken i KUB-projektet. Är du intresserad av en process och vill veta mer eller kanske samarbeta med ett annat bibliotek, kontakta personen som ansvarar för processen. Alla som deltar i processer är välkomna att dela med sig av erfarenheter och kunskaper genom att vara resursperson för andra bibliotek.

Vid rubriken finns en eller flera kuber i olika färger som indikerar vilken eller vilka av de fyra spåren som ingår i processen.
Färgerna står för följande:
b
 Bemötande
itkub  IT
mf  Marknadsföring
lara  Lärande

Om du har frågor angående processer, kontakta ditt länsbibliotek!

l

bmflaraProcess: Marknadsföring i praktiken 

Beskrivning: Samarbete mellan tre bibliotek. Vi praktiserar och diskuterar de kunskaper vi fått av Petra Trobäck under de fem formella dagarna i marknadsföringsspåret. Genom att lägga upp processen på tre halvdagar provar vi en praktisk modell för ett lärande samarbete mellan biblioteken enligt principen att det är i förberedelser och efterarbete en stor del av lärandet sker. Vi besöker varandras bibliotek och ser på lokalerna utifrån de kunskaper vi tillägnat oss, bidrar med ett ”utifrånperspektiv” till våra kollegor. Tillsammans förbereder vi frågor till Petra utifrån de olika marknadsföringsföreläsningarna hon haft. Vi skickar frågorna till henne och får svar när hon besöker oss vid andra träffen. Vid andra träffen får vi också ta del av hur Petra ser på det biblioteksrum vi befinner oss i. Sista träffen reflekterar vi över Petras svar på våra frågor, prövar våra fördjupade kunskaper om marknadsföring via rummet samt pratar om hur vi går vidare med marknadsföringsarbetet.

Deltagande bibliotek: Kil, Säffle, Arvika , Karlstad, Forshaga, Torsby, Kristinehamn, Hammarö, Sjukhusbiblioteken, Hagfors, Filipstad (4 likadana processer igång samtidigt)

Kontakt: Annastina Kapla
annastina.kapla@regionvarmland.se
Tfn: 070-174 78 58

r

Process: Bibliotekets marknadsföring och varumärke – barnboken och Ottilia Adelborgitkubmflara 

Beskrivning:Vi vill arbeta med varumärket och marknadsföringen av Gagnefs kommunbibliotek. När vi funderat kring vad som är unikt för oss, har vi fastnat för att lyfte fram Ottilia Adelborg och Ottilia Adelborgpriset. Vi vill lyfta fram pristagarna och Adelborg själv såväl i vår marknadsföring av biblioteket som i den fysiska biblioteksmiljön. Ett exempel kan vara att exponera pristagarna på barnavdelningen. En viktig del i processen är att lära mer om hur vi kan göra biblioteket mer känt och hitta nya vägar för att stärka vårt varumärke.

Deltagande bibliotek: Gagnefs bibliotek

Kontakt: Liselotte Ingvarsson
liselotte.stoby.ingvarsson@gagnef.se
0241-152 08

r

Process:Lärandestöd för distansstuderande på HelGe-biblioteken  b

Beskrivning: Vi vill utveckla bibliotekspersonalens kompetens att handleda distansstuderande på högskolor och universitet när de använder sitt lokala folkbibliotek som studiemiljö. Genom utbildningen ska deltagarna ges aktuella kunskaper om distansstudier samt nå insikt om distansstuderandes behov av pedagogiskt stöd. I processen används exempel på lärandestöd vid högskolebiblioteket på Högskolan i Gävle.

Deltagande bibliotek:Kommunbiblioteken i Bollnäs, Gävle, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, Ockelbo, Ovanåker, Sandviken och Söderhamn.

Kontakt:Marcus Strand
marcus.strand@sandviken.se
Tfn:026-241612

l

bmfProcess: Att exponera och marknadsföra Lättlästhyllan

Beskrivning: Vi vill undersöka om vi kan öka användandet av LL-media genom att ge dem en ny placering i biblioteket samtidigt som vi marknadsför dem på olika sätt i olika sammanhang. Kan vi hitta nya målgrupper som har glädje av LL-litteraturen? Genom att studera statistik före och efter omplacering och jämför med tidigare års statistik kan vi se om utlånen ökar. Vi reflekterar över vad försöket med LL-böckerna innebär för hur vi kan arbeta med exponering och marknadsföring i biblioteket.

Deltagande bibliotek: Torsby och Säffle

Kontakt: Agneta Strandberg
agneta.strandberg@torsby.se
Tfn: 0560-16317

y

itkubblaraProcess: Barns digitala världar

Beskrivning:
Denna process syftar till att öka vår kunskap om barns och ungas digitala världar och hur vi kan använda olika digitala verktyg i vårt läsfrämjande arbete med barn och unga på biblioteken. Via föreläsningar och seminarier tar vi del av andras praktiska erfarenheter, vi lär oss användbar teknik och ökar vår kunskap om olika digitala mötesplatser för barn och unga. Vi reflekterar över hur vår roll kan se ut i den digitala utvecklingen. Vi planerar olika digitala aktiviteter på respektive bibliotek.

Deltagande bibliotek: Biblioteken i Värmland

Kontakt: Sara Kvistblom
sara.kvistblom@arvika.se
Tfn: 0570-81847
Mobil: 070-5981847

l

mflaraProcess: Samarbete för bättre marknadsföring gentemot blivande föräldrar och småbarnsföräldrar

Beskrivning:
Vi ser ett behov av att hitta nya vägar för att på ett mer effektivt sätt nå ut till blivande föräldrar och småbarnsföräldrar. Vi vill hitta nya metoder att arbeta läsfrämjande och språkutvecklande med småbarnsfamiljer i samarbete med andra instanser, t ex BVC. Många föräldrar kommer aldrig till biblioteket och vi behöver marknadsföra oss och visa oss där föräldrarna finns.
Målet med processen är att finna en modell passande Forshaga bibliotek att utveckla ett samarbete med t ex BVC.

Genom att bjuda in Christine Wennerholm till en lära-av-varandra-dag där hon berättar om Gävleborgs läns sätt att arbeta med t ex Språkpiller och Berättarryggsäckar samt läsa och diskutera ett antal texter om andra biblioteks erfarenheter från samarbeten med andra instanser vill vi finna en passande modell att arbeta med. Vi kommer också att läsa rapporten Taxonomier av Malin Ögland för att finna ett sätt att utvärdera olika samarbeten.

Deltagande bibliotek: Forshaga bibliotek

Kontakt: Sara Carlsson
sara.carlsson@forshaga.se
Tfn: 054-172222

r

itkubProcess: Praktisk hantering av ny teknik

Beskrivning:
Jag vill undersöka hur biblioteket på en liten ort kan bidra till att minska den digitala klyftan. På mitt bibliotek behöver vi få kunskap om hur surfplattan kan användas för nedladdning av e-böcker samt se vilka andra användningsområden som kan vara bra att kunna förmedla till besökare på biblioteket.

Deltagande bibliotek: Munkfors bibliotek

Kontakt: Olle Engström
olle.engstrom@munkfors.se
Tfn: 0563-541046

g

itkubbmflaraProcess: Olika men ändå lika – tillgänglighet och bemötande på bibliotek

Beskrivning:
I arbetet i biblioteket möter man många människor och centralt för att stärka medarbetaren är ett bra bemötande. Dagens samhälle är allt mer mångfacetterat och på biblioteket möter vi alla, detta kräver en kunskap och förståelse för olika etniciteter, minoriteter, funktionsnedsättningar m.m. För att kunna studera detta och även bli mer medvetna om jämställdhet samt tillgänglighet så kommer vi att se på film från Specialpedagogiska skolmyndigheten, studera litteratur, göra studiebesök på andra bibliotek samt delta i föreläsningar förutom de lärtillfällen som är på biblioteket i Hagfors där kunskapen delas av alla i personalen. Utvärdering kommer att ska kontinuerligt.

Deltagande bibliotek: Hagfors

Kontakt: Ingela Blomberg
ingela.blomberg@hagfors.se

g

Process: Marknadsföring – hur kan vi jobba mer aktivt för att få fler besökare itkubmflaratill biblioteket? 

Beskrivning:
I den här processen vill vi öka våra kunskaper i var och hur vi pratar om vårt bibliotek och den service vi erbjuder. Vi vill jobba utifrån ett brett perspektiv då vi ser oss som ”en mötesplats för alla” i det lilla samhället där vi verkar. För att nå vårt mål så avser vi att läsa ”Konsten att synliggöra bibliotek”, ta del av Petra Trobäcks föreläsningar, bjuda in tre kollegor till ”lära-av-varandra”-aktiviteter och genomföra sk ”jobbskuggning” på ett närliggande bibliotek. Alla aktiviteter ska förberedas och efterarbetas och förhoppningen är att all ny kunskap ska införlivas i nya rutiner. Rent konkret så kommer vi att avsätta tid på varje APT för reflektion av vårt kollektiva lärande.

Deltagande bibliotek: Storfors bibliotek

Kontakt: Annica Arvidsson
annica.arvidsson@storfors.se
Tfn: 0550-651 94
Mobil: 072-554 02 56

_______________________________________________________________

Process: Patientinformation                                                                                itkub  b  mf  lara

Beskrivning:
Vi vill utveckla bibliotekspersonalens kompetens i att ge patientinformation i olika situationer och till olika patientgrupper.Genom samarbete och kunskapsutbyte mellan bibliotek, patienter/anhöriga, vårdpersonal och handikapporganisationer kan vi bygga ett hållbart koncept.
Vi deltar i formella utbildningar inom marknadsföring, IT, bemötande och lärande organisationer och förmedlar våra kunskaper inom gruppen.
Vi bjuder in en föreläsare från ett landsting som har ett väl utvecklat arbete inom området.Det vi lär oss i de formella utbildningarna appliceras på det framtida arbetssättet.

Deltagande bibliotek: Sjukhusbiblioteken i Landstinget Gävleborg

Kontakt: Raul Johnson
raul.johnson@lg.se
Tfn: 026-15 57 12

r

laraProcess: Modell för lärande

Beskrivning:
Vi vill utarbeta en fungerande modell för lärande.
Modellen ska fungera i olika lärsituationer där bibliotekspersonalen ska lära nytt. Vi vill titta på vilka hinder och faktorer som försvårar lärande och hitta en modell som leder framåt.

Vi deltar i formella utbildningstillfällen i lärandespåret och reflekterar efteråt. Vi tar speciellt fasta på 40-20-40-teorin där fördelningen av tiden för maximalt lärande innebär 40 % förarbete, 20 % kurstillfälle och 40 % efterarbete. Vi provar modellen 40-20-40 på flera kursdagar/tillfällen, både formella och informella, genom att följa en grupp kollegor inför, under och efter kurstillfällen.

Frågor som vi under processens gång ställer oss är t ex:
Varför ska man gå på en kurs?
Hur får man utbildningen att ge resultat?
Hur delar vi kunskap?

För att konkretisera samarbetar vi med andra pågående KUB-processer på stadsbiblioteket, framförallt IT-processen där man anordnar lärtillfällen, för att studera lärandet och utarbeta vår modell.

Deltagande bibliotek: Karlstad stadsbibliotek

Kontakt: Andrea Nordgren
andrea.nordgren@karlstad.se
Tfn: 054-540 23 78

g

bmflaraProcess: Små biblioteks plats i lokalsamhället

Beskrivning: Vi vill tillsammans utveckla vår kompetens så att vi blir medvetna om hur vi ska arbeta för att biblioteket ska få en viktif plats i lokalsamhället. vi vill definiera lokalsamjällets behov av och syn på biblioteksverksamheten. Hur blir biblioteket en viktig del i det lokala samhället och en levande mötesplats för befolkningen.? genom samarbete och textstudier tar vi del av andras och varandras erfarenheter. Vi studerar och tar hjälp av andra biblioteks arbete med användarundersökningar och fokusgrupper. Vi ska tillsammans finns sätt att upparbeta kulturella nätverk i vår närhet som vi sen kan samarbeta med. Vi vill diskutera vilken målgrupp vi vänder oss till. Vi vill utveckla vår kompetens inom marknadsföring så att vi kan nå fram med vårt budskap om vad biblioteken är och vilken nytta lokalsamhället kan ha av oss.

Deltagare: Sysslebäcks bibliotek (Torsby), Storviks bibliotek (Sandviken), Horndals bibliotek (Avesta) och Munkförs bibliotek

KontaktMalin Jansson
malin.jansson@torsby.se
Tel: 0560-16644

l

bmfProcess: Barnavdelning

Beskrivning:
Vi vill skapa en barnavdelning där barns kreativitet kan stimuleras genom lek och lärande. Med färger och former, leksaker och spel vill vi att barn ska kunna tillbringa mer tid på biblioteket och kunna få utlopp för sin fantasi. Vi vill också underlätta för personalen att skapa kreativa miljöer för lek, sagoläsning och dramatisering båda för enskilda barn och skolklasser. Genom att lyssna in vad barn själva vill ha på biblioteket, ta hjälp av en pedagog med inriktning på tex kreativitet samt studera andra biblioteks barnavdelningar vill vi bli ett bibliotek med en sådan miljö där barn kan trivas och utvecklas.

Deltagande bibliotek: Sunne bibliotek

Kontakt:
Maria Syvertsson
maria.syvertsson@sunne.se
Tfn: 0565-16180

g

itkubbmflaraProcess: Personalen som förmedlare av webbtjänster

Beskrivning:
Processen tar fram former för hur bibliotekspersonalen i sitt dagliga arbete kan förmedla de tjänster som erbjuds på webben. Att marknadsföra webben utanför det digitala är nödvändigt och skulle öka nyttan av tjänsterna både för användarna och för biblioteken. Personalen är en ovärderlig tillgång i det arbetet med sin stora kontaktyta mot användare och potentiella användare av biblioteket på webben. Det personliga mötet ger också låntagarna möjlighet till direkt kommunikation med sakkunniga, vilket är en god hjälp och skapar trygghet när någonting är nytt.

I processen undersöker vi inte bara hur tjänsterna förmedlas så att fler börjar att använda dem, utan också hur vi kommunicerar med dem som redan är användare. Finns det möjlighet att ställa frågor och komma med feedback och finns det anledning även för personalen att ställa frågor till användarna är frågor man kan undersöka.

Ett sätt att sedan stämma av om metoden vi tagit fram fungerar är att använda en mätbar referenspunkt. Vi skulle till exempel kunna använda antalet reservationer via webben som ett mått för att se om det är någon skillnad efter att metoden har använts.

Deltagande bibliotek: Karlstad stadsbibliotek

Kontakt: 
Zin Jägersand
zin.jagersand@karlstad.se
Tfn: 054-540 24 44

r

itkubbmflaraProcess: Målgruppsinriktat arbete på webben

Beskrivning:
Hur kan vi arbeta mot en tydlig målgrupp på webben? Processen undersöker vad det innebär för arbetsmetoder och utformning av webben. Utifrån webborganisationens kapacitet tar vi fram en målgrupp att prioritera och tillämpar den kunskap och de övningar vi får från Petra Trobäcks föreläsningar i det formella spåret. I processen ingår också att analysera hur varumärket ser ut på webben.

Vi studerar användarundersöningen för webben från Make it simple, rapporter från Bättre användarupplevelse i bibliotekens digitala kanaler med flera. En viktig del är hur vi kan använda statistikverktyg som Google Analytics och BookIt för att dra slutsatser om användningen av webben.

Deltagande bibliotek: Karlstad, Hammarö, Torsby

Kontakt: Zin Jägersand
zin.jagersand@karlstad.se
Tfn: 054-540 24 44


l

itkubbmflaraProcess: Webben som inspirationskanal för ökat läsande 

Beskrivning: 
Processen undersöker hur webben kan användas som inspirationskanal och på så sätt bidra till ökat läsande. Vi undersöker vilken eller vilka målgrupper som är aktuella för boktips på webben och hur tipsen ska utformas. Användarstudien som gjordes för webbens räkning 2011 visar att boktips på webben är efterfrågade, men den svarar inte på vilken typ av tips man vill ha, i vilken form, eller om de verkligen används.

I processen lär vi oss hur vi genomför en användarundersökning och omsätter resultatet i konkret handling. I dag finns en grupp som arbetar med boktips på webben. I processen hittar vi metoder för ett flexibelt arbetssätt som lätt går att anpassa efter användarnas behov. Vi skapar också rutiner för omvärldsbevakning som ger kontinuerligt lärande i organisationen.

Deltagande bibliotek: Karlstad, Munkfors, Forshaga, Torsby

Kontakt: Zin Jägersand
zin.jagersand@karlstad.se
Tfn: 054-540 24 44

_______________________________________________________________

itkubbmflaraProcess: Vilka IT-tjänster ska biblioteket erbjuda?

Beskrivning:
Vi vill kartlägga vilka tjänster biblioteket ska erbjuda sina besökare inom IT-området. Vad behöver vi lära oss för att kunna förmedla praktisk hantering av teknik till våra besökare? Vi tänker oss tre olika nivåer: Vad behöver man som personal kunna för att a) kunna visa tjänsterna, b) för att kunna använda dem och c) för att kunna lära ut till andra? Vi vill också undersöka hur lokalerna kan anpassas och utformas utefter de tjänster vi väljer att erbjuda.

Vi undersöker vad vi bör tänka på när det gäller hur våra IT-tjänster kan förmedlas och utformas både ur ett jämställdhetsperspektiv och ur ett bemötandeperspektiv.

Vi blandar formellt och informellt lärande och undersöker också hur man arbetar med IT-tjänster på andra bibliotek, både i Sverige och studiebesök till Finland.

Vi vill under processen hitta metoder för arbetsplatsbaserat lärande. Vi planerar att testa olika modeller, t ex workshops, studiecirklar, IT-frukostmöten, IT-café för personal, föreläsningar m.m. Vi kommer att utvärdera och sedan försöka implementera en bra modell av ”lära av varandra” i verksamheten.

För våra besökare vill vi prova på att anordna teknik drop med olika teman där vi kan applicera de kunskaper vi lärt oss och utvärdera vilka frågor och behov våra besökare har.

Deltagande bibliotek: Karlstad stadsbibliotek

Kontakt: Anna Eriksson
anna.eriksson@karlstad.se
Tfn: 054-5402380
Mobil: 070-0015972

y

Process: Äppelhyllan i Gävleborg                                                                    b itkub mf lara

Beskrivning:
Vi arbetar med metoder för att marknadsföra Äppelhyllans tillgängliga medier. Folder, webb, vuxenträffar e t c
Vi reflekterar över de metoder som finns för att arbeta med barn och unga med Äppelhyllans medier och lär av varandra.
Vi diskuterar en magisteruppsats Läsning för alla! Om bibliotekens hjälpmedel för barn med speciella behov http://bada.hb.se/bitstream/2320/11422/1/k12_67.pdf
Vi frågar oss vilka möjligheter det finns att utveckla eller införliva IT i Äppelhyllan? Kanske en digital Äppelhylla, en appelapp?
Vi funderar över om innehållet i Äppelhyllan är könsneutralt. Vilka medier har vi i Äppelhyllan? Vilka använder Äppelhyllan?

Deltagare: Länsbibliotek Gävleborg, Hofors bibliotek, Gävle Stadsbibliotek, Ovanåkers bibliotek, Hudiksvalls bibliotek

Kontakt:
Tinne Wennerholm
christine.wennerholm@lg.se
tfn: 070-600 72 46
_______________________________________________________________

Process: Praktiskt hantera IT och ny teknik                                                   b  itkub   mf

Beskrivning: Vi vill bli bättre på att handleda våra låntagare i hur man använder bibliotekets digitala medier (e-böcker, e-ljudböcker, e-musik, databaser). Vi behöver praktisk kunskap och börjar därför med att utgå från de olika plattformar som finns (dator, surfplatta, mobil). Genom att utgå från bibliotekswebben lär vi oss även var information om digitala medier finns att tillgå och hur man kan instruera nya användare. Vi reflekterar över vår roll som förmedlare och lär oss genom praktisk användning. Eftersom vi vill att all personal ska ha en gemensam baskunskap, så deltar alla i utbildningen. För att upprätthålla kunskapen ska personalen regelbundet använda det de lärt sig. Om den nya kunskapen upprätthålls blir det lättare att följa med i utvecklingen av nya tekniker inom området.

Vi diskuterar hur vi kan marknadsföra våra digitala medier för att nå ut till fler användare. Vi diskuterar också hur vi bemöter människor med olika funktionshinder, som vill tillgodogöra sig den nya tekniken och ta del av de digitala medierna.

Vi planerar in ett antal lära av varandra-tillfällen för att sedan utvärdera om vi behöver ytterligare lärtillfällen. Vi deltar även i kurser/formellt lärande inom området.  

Deltagande bibliotek: Bollnäs bibliotek, Ovanåkers bibliotek, Söderhamns bibliotek, Ockelbo bibliotek

Kontakt: Ingalill Embretsen
inga-lill.embretsen@ovanaker.se
Tfn: 0271-57152
_______________________________________________________________  

Process: Att utveckla biblioteket som lärande organisation och skapa digital delaktighet
b  itkub  mf  lara
Beskrivning:
Vi vill försöka hitta en modell för kontinuerligt lärande i vardagen med effektiv omvärldsbevakning och tid för reflektion. Samtidigt vill vi utveckla oss och bli mer kunniga i vårt användande av IT, för att att kunna främja digital delaktighet bland kommunens medborgare. Vi vill också att fler i våra personalgrupper ska bli delaktiga i arbetet med hemsida, blogg och facebook, för att vi ska kunna ha kontinuerlig kommunikation med medborgarna via internet. Vi vill även utveckla vårt läsfrämjande arbete på internet och försöka hitta nya vägar för marknadsföring av bibliotekens resurser och aktiviteter.

För att alla i personalen ska komma igång och våga börja skriva på internet, så startar vi varsin intern blogg, en för Bollnäs och en för Ovanåker, som bara vi själva kan läsa. Tanken är att vi  ska lära oss inte bara att skriva, utan också hur man lägger in bilder, hur man länkar till dokument och till andra internetsidor, filmer, bloggar o.s.v, som t.ex. har tagits upp på ett möte eller en utbildning som någon av oss varit på. I fortsättningen ska vi inte rapportera på våra arbetsplatsträffar, utan alla gör sina rapporter på den interna bloggen. Efter utbildningen eller mötet ska man så fort som möjligt rapportera på bloggen. Det blir en form av reflektion – att tänka igenom vad man har lärt sig och vad man vill förmedla till medarbetarna av allt som sagts under kursen/mötet. Vad kan vara användbart för oss, i vår organisation? Inför varje APT ska alla ha läst igenom bloggen, vad som skrivits sedan förra APT:n, så att alla har samma ”förkunskaper”. Då kan vi använda APT-tiden till diskussion och reflektion i stället för rapportering.

Genom att lära av varandra och prova oss fram på bloggen så får vi ökad IT-kompetens, som i förlängningen skapar digital delaktighet och förhoppningsvis leder till ökat engagemang i bibliotekens webbaserade arbete.

Vi bygger vidare på den tidigare lära av varandra-processen ”Praktiskt hantera IT och ny teknik” med nya lära av varandra-tillfällen, främst inom IT-området, och kopplar ihop denna process med flera olika kurstillfällen inom det formella lärandet inom de olika KUB-spåren samt en ny process om HelGe-bibliotekens länsgemensamma webbplats.

Deltagande bibliotek: Bollnäs bibliotek och Ovanåkers bibliotek

Kontakt; Ingalill Embretsen
inga-lill.embretsen@ovanaker.se
Tfn: 0271-57152
____________________________________________________________________

Process: Lära av varandra – Talböcker                                                       b      itkub      lara

Beskrivning:För att talbokslåntagare i de tre medverkande kommunerna ska få god service oberoende av vem som finns på plats just när de kommer fortbildas all personal. De anställda ska känna sig säkra i mötet. En talboksgrupp, med medlemmar från kommun- och länsbibliotek ingår, står för upplägg och procesinnehåll. Gruppen svarar också för fortsatt lärande efter processens slut.

Deltagande bibliotek: Hudiksvalls bibliotek, Ljusdals bibliotek, Nordanstigs bibliotek

Kontakt: Per Falk
per.falk@hudiksvall.se
Tfn: 073-2742110

g

itkubmflaraProcess: Lansering av en ny tjänst

Beskrivning:
Vi vill undersöka hur biblioteket kan jobba när en ny tjänst ska lanseras. Vi väljer att ha en diskussion runt boken Attrahera kunder! av ViviAnn Labba. En bok som på ett kortfattat sätt ger många idéer och ett diskussionsunderlag för hur olika former av verksamheter kan jobba med marknadsföring. Vi kommer i den här processen jobba med att undersöka vilka vägar som biblioteket kan välja för att marknadsföra ett nytt erbjudande till användarna. Vi väljer att göra en undersökning för hur andra bibliotek och företag jobbar med att lansera en ny tjänst. Hur ska en kommunikationsplan tas fram för att bäst nå de framtagna målgrupperna. Vi reflekterar hur vår lansering och marknadsföring bäst når fler grupper ur ett jämställdhetsperspektiv och tillgänglighetsperspektiv. Vid marknadförandet av tjänsten ska även hittas nya vägar genom de olika sociala medierna för hur tjänsten ska lanseras. Vi väljer att applicera våra kunskaper på lanserandet av den nya tjänsten bokcirkelpåsar(för Karlstad). Denna framtagna process ska bli en modell för hur biblioteket kan jobba vid lanseingen av en ny tjänst.

Deltagande bibliotek: Karlstad stadsbibliotek

Kontakt: Jimmy Jansson
jimmy.jansson@karlstad.se
Tfn: 054-540 23 79

l

itkubbmfProcess: Tillgängliga medier på nya sätt

Beskrivning:
I processen ska vi utforska tillgängliga digitala medier. Det handlar dels om att tillgänglighetsanpassa ”konventionella” digitala medier såsom e-böcker och dels om att använda tillgängliga digitala medier i nya mediebärare. I grupp formulerar vi ämnen samt tillvägagångssätt och sedan genomförs undersökningarna individuellt. Våra resultat ska sedan dokumenteras på film och filmerna ska användas för kompetensutveckling samt utåtriktat under Dyslexiveckan i oktober.

Deltagande bibliotek: Knivsta bibliotek, Heby bibliotek, Älvkarleby bibliotek, Östhammars bibliotek, Håbo bibliotek

Kontakt:Eleonor Grenholm
eleonor.grenholm@lul.se
Tfn: 070-618 66 22

g

bmfProcess: Biblioteksrummet

Beskrivning: Forshaga bibliotek är ett nybyggt bibliotek med ljusa lokaler. I denna process vill vi göra biblioteket ännu mer inbjudande. För att uppnå detta behöver vi i gruppen öka vårt kunnande om biblioteksrummets, möbleringens och exponeringens betydelse för såväl upplevelsen av praktisk nytta som av trivsel. Ett delmål är att hitta en funktionell lösning för våra datorer på bibliotekets nedre plan men vi vill också med utgångspunkt i det vi lär oss fundera kring eventuell flytt av bokhyllor och avdelningar. Som ett hjälpmedel för att uppnå detta tänker vi ta hjälp av såväl litteratur och studiebesök som Petra Trobäcks föreläsningar inom marknadsföringsspåret i KUB-projektet.

Deltagande bibliotek: Forshaga bibliotek

Kontakt: Helena Hagelin
helena.hagelin@forshaga.se
Tfn: 054-172226

g

itkubProcess: Att ladda ner till telefoner och surfplattor

Beskrivning:
All personal skall ha gemensam baskunskap i att ladda nere e-böcker till telefoner och surfplattor. Genom att prsonalen lär sig olika aktuella plattformar får användaren ett snabbare och bättre bemötande.

För att upprätthålla kunskapen ska personalen regelbundet använda det de lärt sig. Om den nya kunskapen upprätthålls blir det lättare att följa med i utvecklingen av nya tekniker inom området.

Deltagande bibliotek: Torsby bibliotek

Kontakt: Ingemar Nordström
ingemar.nordstrom@torsby.se
Tfn: 0560-16104
Mobil: 070-6656104

r

itkubbProcess: Hantering av och nedladdning till surf- och läsplattor

Beskrivning:
Som ett led i att bidra till att minska den digitala klyftan vill vi förbättra och stärka personalens kunskaper i hanteringen av tekniken kring läs-och surfplattor samt hur man laddar ner e-böcker till dessa. Detta för att personalen bättre ska kunna bemöta frågor från besökarna. All personal ska ha gemensam baskunskap i hur läs- och surfplattor fungerar samt kunna ladda ner e-böcker till dessa. För att genomföra detta ska vi inom gruppen diskutera varför det är viktigt att alla känner till plattorna och hur de fungerar. Vid detta tillfälle pratar vi också om jämställdhet och tillgänglighet kring plattorna och tekniken. Vi kommer också vid ett lärtillfälle ta del av andra biblioteks erfarenheter och kunskaper. Varför och hur använder de sina plattor och varför tycker de att det är viktigt.

Minst en läsplatta och minst en surfplatta köps in till biblioteket som personalen får en enkel handledning i att använda . De ska sedan användas i vardagen för att underhålla den kunskap vi fått.

Deltagande bibliotek: Kristinehamns bibliotek

Kontakt: Lena Saltberg
lena.saltberg@kristinehamn.se
Tfn: 0550-880 72

g

mflaraProcess: Varumärke och målgruppsanalyser

Beskrivning:
Som ett förarbete till vår kommande process kring en ommöblering vill vi få en diskussion i hela arbetsgruppen kring målgrupper och synen på bibliotek. Genom att följa de två första formella föreläsningarna i marknadsföringsspåret och deras uppföljningsdagar samt läsa några rapporter och handböcker i ämnet samlar vi verktyg och material för att kunna föra vidare våra kunskaper till övrig personal på vårt bibliotek. Vi planerar att vid ett eller flera tillfällen leda workshops för våra arbetskamrater och tillsammans med dem genomföra målgruppsanalyser för vårt bibliotek enligt de metoder vi lärt oss under processen.

Deltagande bibliotek: Forshaga bibliotek

Kontakt: Sara Carlsson
sara.carlsson@forshaga.se
Tfn: 054-172 222

b

mflaraProcess: Biblioteksrummet ur marknadsföringsperspektiv

Beskrivning:
Vi kommer att arbeta med att definiera bibliotekets målgrupper, varumärke och kärnvärde som en grund för vår tänkta omflyttning av hyllor och medier i biblioteket. Vi tar också in en redan gjord medieplanering i diskussionerna. Vår önskan är att på bästa sätt nå ut till, och kommunicera med, våra låntagare genom en förändring i biblioteksrummet.

Deltagande bibliotek: Hammarö bibliotek

Kontakt: Anna Ersdotter
anna.ersdotter@hammaro.se
Tfn: 054-51 51 91
Mobil: 070-699 94 42

y

itkubbmflaraProcess: IT-process

Beskrivning:
Syftet med IT-processen är att bibliotekets personal blir väl förtrogen med nya media och hjälpmedel som biblioteket tillhandahåller för besökare och låntagare. Syftet är också att bibliotekets personal blir väl förtrogen med de nya tekniska hjälpmedel som allmänheten kommer i kontakt med och som biblioteket förväntas kunna hjälpa till med inom rimliga gränser. En viktig uppgift i processen är att ringa in och avgränsa vad som är rimligt att tillhandahålla, hjälpa till med och helt behärska.

Processen börjar med att vi under ett inledande arbetspass diskuterar vad som vi förväntas kunna och vad som är viktigast att börja med. Vi tar Elisabeth Lundqvists grundmaterial, uppdaterat av Anna Johansson, till hjälp och definierar vad det är som vi bör lära oss under våren och under hösten.

Vi deltar i formella utbildningar och planerar även Lära-av-varandra-kurser. Vi läser utbildningsmaterial som deltagarna tillsammans bestämmer sig för att använda. Vi studerar material på bloggen från I-padkursen, som Linda och Anna deltagit i. Vi utser Anna Johansson till processledare. Hon har som uppgift att samla oss till studietillfällen och driva på processen. Vi kan utföra studieresor till bibliotek som kommit längre. Vi samlas kring konkreta Lär-tillfällen med praktiska övningar.

Konkreta försök att tillämpa det vi lärt oss kan utmynna i att starta en virtuell bokcirkel, att göra filmsnuttar som används som boktips på Facebook eller som rörlig illustration via I-pad i Minneslådor. Minneslådorna kan handla om att tillvarata det värmländska lokala kulturarvet såsom Handarbete eller Dansbanor. Utvärdering sker under hösten och loggboken avslutas.

Deltagande bibliotek: Kils bibliotek

Kontakt:
Lena Hassellund, Kils bibliotek
lena.hassellund@kil.se
Tfn: 054-19163
Mobil: 054-19163

g

Process: Digital kommunikation för bättre marknadsföring och ökad tillgänglighet itkub mf lara

Beskrivning:
Genom formellt lärande med lära-av-varandra-inslag vill vi förbättra våt kompetens vad gäller digital kommunikation. Ambitionen är att vidga vårt kunnande på området och att tillgängliggöra och marknadsföra vårt utbud mot våra målgrupper på ett bättre sätt.

Deltagande bibliotek: Länsbibliotek Gävleborg

Kontakt: Ann Östman
ann.ostman@lg.se
Tfn: 026-15 78 54

y

Process: Arbetsplatsbaserat lärande utifrån ett kunskapsbaserat arbetssätt lara

Beskrivning:
Vi är ett arbetslag som bildats efter en omorganisation som skedde under 2012. Vi gick från ett till tre arbetslag med namnen Läsa, Lära och Uppleva. Vi tillhör arbetslaget Lära. Många av de verksamheter som finns i detta arbetslag är till viss del spretiga, vidare har många i arbetslaget arbetsuppgifter som kan kallas för inre arbete som ibland är svåra att visa i det yttre verksamheterna. De verksamhetsområden som syns för våra besökare är företagsinformation och Europa Direkt. De som inte syns är ABM samarbetet, katalogutveckling, mediefrågor etc. Det vi vill med denna process är att hitta gemensamma nämnare i gruppen för att stärka arbetslaget. Med dessa förutsättningar kan vi aktivt arbeta med verksamhetsutveckling för arbetslaget samtidigt som vi lär av varandra. Målet är att vi tillsammans hittar nya vägar för en synlig verksamhet. En viktig del i detta är att jobba med digital delaktighet som förebild men som är anpassat för vårt arbetslag.

Det gruppen ska få göra är att läsa en bok om evidensbaserat lärande samt läsa två artiklar. De kommer att arbeta två och två med olika frågeställningar kring de artiklar de har läst och föra loggbok över det. Likaså ska de föra loggbok om hela processen. I november 2013 kommer arbetslaget att få arbeta med detta under en heldag. Vi ska då enas kring hur vi ska arbeta med dels jobbskuggning och dels digitaldelaktighet för 2014. Tanken är sedan att vi ska arbeta aktivt med tidningsklubbar.

Deltagande bibliotek: Gävle stadsbibliotek

Kontakt: Johanna Wahlund Thorsell
johanna.wahlund-thorsell@gavle.se
Tfn: 026-17 94 64
(föräldraledig tom 30/9 2013)
alt kontakt Ann Östman
ann.ostman@lg.se
Tfn: 026-15 78 54

y

Process: Utökat innehåll på den länsgemensamma webbplatsen   itkub     mf     lara
http://www.helgebiblioteken.se  

Beskrivning:
Vi vill arbeta för att fler personer skall bidra med innehåll till den länsgemensamma webbplatsen http://www.helgebiblioteken.se. Vi vill därför lära oss mer om att utforma material för webbplatser, skriva texter, redigera bilder mm. Vi gör detta genom att delta i formella utbildningar, men även genom att lära av varandra. Vi kommer att arbeta i kommunövergripande arbetsgrupper med olika uppdrag för webbplatsen.Exempel på sådana grupper är: skribenter för boktips- och inspirationssidor för vuxna, skribenter för barnwebben och ansvariga för evenemangskalendern. Vi planerar in ett antal ”Lära av varandra-tillfällen, varav vissa sker på distans via Adobe Connect. ett annat verktyg som används för kommunikation är dedikerade Facebookgrupper.

Deltagande bibliotek:Samtliga folkbibliotek i Gävleborgs län. Länsbibliotek Gävleborg.

Kontakt: Ann Östman
ann.ostman@lg.se
Tfn: 026-15 78 54
           y                                                                   

 

itkubbmfProcess: Kompetensutveckling inom medieområdet samt jämställdhets- och tillgänglighetsperspektiv för medieinköp

Beskrivning:
I en tid där marknaden förändras och formerna för distribution och förmedling av litteratur ändras är det viktigt att biblioteken förblir angelägna och aktuella platser med medier och kompetens som stämmer överrens med tiden. I den här processen vill vi driva frågan om medier ur ett personal- och verksamhetsperspektiv. Särskild hänsyn ska tas till jämställdhetsperspektivetet.

Vi vill arbeta med temamöten, workshops, externa och interna föreläsningar med målet att stärka vår mediekompetens och folkbibliotekens akutalitet i en föränderlig tid.

Deltagande bibliotek: Uppsala Stadsbibliotek

Kontakt: Boel Simonsson
boel.simonsson@uppsala.se
Tfn: 018-727 88 33

y

itkubbmflaraProcess: Utveckla pedagogiskt förhållningssätt och metoder för hur vi stöder Uppsalabornas informella och formella lärande.

Beskrivning:
Pedagogik och metodik inom biblioteksrelaterade frågor behöver utvecklas för att vi ska kunna möta framtidens krav på relevans för våra verksamheter. Det informella lärandet är betydelsefullt i ett samhälle där kompetens och utveckling hålls högt. Vårt mål med denna process är att:

1. Höja kompetensen inom IT handledning och attityder till ny teknik.

2. Arbeta med biblioteket som en lärande miljö; hur kan vi på bästa sätt stötta människor i det informella eller formella lärandet och utveckla vår metodik för detta.

Deltagande bibliotek: Uppsala Stadsbibliotek

Kontakt: Boel Simonsson
boel.simonsson@uppsala.se
Tfn: 018-727 88 33

y

itkubbmflaraProcess: Litteraturförmedling och lässtimulans. Vi kommer att utveckla metoder som känns aktuella, moderna, nytänkande och undersöka begreppen  litteraturförmedling och lässtimulans. 

Beskrivning:
En viktig grund i biblioteksarbete handlar om förmedling och lässtimulans för såväl barn, unga och vuxna. Nya tider, nya media och en snabb och föränderlig omvärld ställer dock stora krav på oss att vara uppdaterade, moderna och nytänkande i vårt sätt att förmedla. Läsning och litteraturförmedling befinner sig i ett nytt kulturellt och medie-teknologiskt läge som kräver andra svar på de grundläggande frågorna. Vi vill höja vår kompetens och utveckla våra metoder genom fördjupning i olika begrepp. Vårt mål är att nå ut till våra kunder på nya sätt. Målbilden handlar även om att personalens attityd och bemötande kan stärkas ytterligare. Samverkan mellan olika tvärgrupper inom organisationen barn, unggruppen vuxen läs.

Deltagande bibliotek: Uppsala Stadsbibliotek

Kontakt: Boel Simonsson
boel.simonsson@uppsala.se
Tfn: 018-727 88 33

y

itkubProcess: Utveckla den virtuella biblioteksservicen och bibliotekets IT-lösningar 

Beskrivning:
Vi är en lärande organisation och vill utveckla tekniska lösningar som är så opitmala som möjligt för att på bästa sätt fungera internt som externt. I processen handlar det såväl om det som syns utåt mot kund men även det vi behöver internt för att vara så kompetenta som  möjligt.

Deltagande bibliotek: Uppsala Stadsbibliotek

Kontakt: Boel Simonsson
boel.simonsson@uppsala.se
Tfn: 018-727 88 33

y

bProcess: Utveckla bemötande samt kommunikationsvägar för kundens medskapande 

Beskrivning:
Bemötande är centralt i en öppen verksamhet som folkbibliotek. Vi vill gå från ett gott bemötande till ett ännu bättre bemötande gentemot kund.

Vi vill i den här processen

1. Utveckla kunden som medskapare i en åsiktslogg

2. Omvärdsbevaka hur vi kan jobba med kundfrågor

3. Se på vår verksamhet med ”kundglasögon”

4. Vidareutveckla och utveckla kunddialogen

Deltagande bibliotek: Uppsala Stadsbibliotek

Kontakt: Boel Simonsson
boel.simonsson@uppsala.se
Tfn: 018-727 88 33

y

itkubbmfProcess: Utveckla nya sätt att marknadsföra biblioteket och hur vi berättar om bibliotekets resurser.

Beskrivning:
I den här processen vill vi hitta och utveckla nya sätt och metoder för hur vi berättar om biblioteket för andra. Vi vill betona bibliotek som en arena, en mötesplats såväl som bibliotekens innehållsliga aspekter. Vårt mål är att bli bättre strateger och utöka vår kundkrets. Vi vill jobba utifrån ett brett perspektiv där vi ser alla medarbetare som viktiga länkar i vår marknadsföring och information gentemot kund. I den här processen finns en kärna som jobbar i tvärgruppen marknadsföring men berör flera grupper än denna.

Deltagande bibliotek: Uppsala Stadsbibliotek

Kontakt: Boel Simonsson
boel.simonsson@uppsala.se
Tfn: 018-727 88 33

y

laraProcess: Samarbete för lärande/ lärande samarbete

Beskrivning:
Kommuner i Norra Uppland som ligger geografiskt nära, vill arbeta tillsammans med ”lära av varandra” genom att öka samarbete med varandra i frågor som är gemensamma. Ett första steg i denna process var en inspirationsdag om hur större samarbete mellan kommunerna i Gävleborg har formats och utvecklats under ganska lång till. Hur  man planerar för lärande och utveckling som gagnar individen, organisationen och allmänheten. Under inspirationsdagen föreläste också bibliotekschefen från Arvika kommun om hur de arbetat med mediaplanering.

Deltagande bibliotek: Tierps bibliotek, Älvkarleby folkbibliotek, Heby bibliotek

Kontakt: Lousia Hatamian
lousia.hatamian@tierp.se
Tfn: 0293-218262
Mobil: 070-0898330

y

itkublaraProcess: Lära av varandra, talböcker

Beskrivning:
All bibliotekspersonal ska veta vad en talbok är, behärska tekniken som är relevant och kunna ladda ner till mediebärare av olika slag.

Alla ska kunna genomföra de samtal som är förknippade med att talbokstillstnd erhålls. Lärgruppen ska reflektera över hur kunskapen som erövras ska kunna upprätthållas över tid.

Lärcirklarna planeras och genomförs av sex personer, två från varje bibliotek. Lärgruppen utarbetar en adekvat utvärdering som fylls i efter varje lärtillfälle.

Lärgruppen utarbetar ett förslag på innehåll och upplägg som efter avstämning med respektive chef genomförs på samtliga bibliotek.

De tre biblioteken avser att fortsätta att arbeta med lärgrupper inom andra områden, och också erbjuda de anställda möjlighet till arbetsbyten för eget lärande.

Deltagande bibliotek: Enköpings kommunbibliotek, Håbo bibliotek, Knivsta bibliotek

Kontakt: Agneta Månsson
agneta.mansson@knivsta.se
Tfn: 018-347237
Mobil: 070-2124528 

y

itkubbmflaraProcess: Fördjupade IT-kunskaper

Beskrivning:
I bibliotekens roll som informationsförmedlare ingår med självklarhet att erbjuda besökarna hjälp och guidning vad gäller IT- och datorkunskaper. Genom att handleda låntagare i användandet av datorer, digitala medier, databaser, Internet m.m. bidrar biblioteken till att öka den digitala kompetensen. Arvika Bibliotek bedriver sedan flera år förmedling av IT-kunskap till bibliotekets besökare på olika sätt. För att ge ännu bättre service till våra besökare vad gäller IT, vill vi nu öka personalens kompetens genom att ordna ”Lära av varandra”-kurser inom flera olika områden. Dels vill vi att alla i personalen ska ha grundläggande kompetens inom vissa områden som t.ex. nedladdning av e-böcker och våra egna digitala tjänster. Syftet är självklart att man som personal ska känna sig säkrare och därmed kunna erbjuda bättre hjälp och service.

Vi vill också i denna process fördjupa personalens IT-kunskaper inom olika områden. Detta kan gälla enskilda datorprogram, speciella plattformar eller sökning i vissa databaser. Vi vill vidare i denna process också hitta rutiner för hur vi fortsättningsvis kan lära mer om det ständigt förändrade område som kallas IT och hur vi kan få ett ”Lära av varandra”-perspektiv att ingå i det ordinarie arbetet.
Vi hoppas också att i denna process lära oss mer om själva lärandet. Hur kan vi lära ut till andra på ett bra sätt? Hur lär vi oss själva? Hur lär vi av varandra? I detta ingår också att reflektera över och lära oss mer om hur vår roll som förmedlare ser ut och hur vi från bibliotekets håll bemöter människor med olika behov.

Kontakt: Mikael Johansson
mikael.johansson@arvika.se
Tfn: 0570-81848
Mobil: 070-68 67 107 

g

itkubbmflaraProcess: Tillgängliggörande av digital teknik och sociala medier på biblioteket

Beskrivning:
Filipstad är en liten kommun med låg utbildningsnivå och en stor andel över 65 år, vi vill undersöka hur vi, som bibliotek, kan vara ett stöd i att minska den digitala klyftan. Vi planerar att marknadsföra och erbjuda praktisk hantering av efterfrågad digital teknik. Vi kommer att ta del av andra biblioteks erfarenheter, vi kommer att lära oss användbar teknik och sociala medier. Vi vill att all personal skall ha en gemensam baskunskap i ett kunna ladda ner bl. a. e-böcker i olika format. Vi reflekterar över hur vår roll kan komma att se ut framledes och vilka grupper kan komma att möta i vårt arbete. Vi kommer även att titta på vårt förhållningssätt nä det gäller jämställdhet och tillgänglighet. Vi kommer att utvärdera efter hand för att se om ytterligare lärtillfällen behöver läggas till, förutom de redan inplanerade.

Kontakt:
Jan Fröding, Filipstads bibliotek
jan.froding@filipstad.se
Tfn: 0590-61351
Mobil: 070-1904834

r

itkubblaraProcess: IT-hörnan Kuben

Beskrivning:
Vi vill vidareutveckla bibliotekets roll som informationsförmedlare genom att erbjuda hjälp med digital kompetens. Personalen behöver öka sin kompetens på IT-området. Genom formellt och informellt lärande skaffar vi oss kunskaper om t.ex. olika nedladdningsplattformar, sociala medier och databaser. Vi lär oss hur vi kan lära ut till andra och praktiserar vårt lärande i en IT-hörna där våra användare kan öka sitt datatekniska kunnande med vår hjälp. Under tiden vi jobbar med IT-hörnan dokumenterar vi vilka frågor vi får och vilken hjälp som efterfrågas så vi utifrån det kan utvärdera vår process och reflektera över om vi hjälpt till att minska den digitala klyftan i vårt lokalsamhälle.

Kontakt:
Erik Öhrn, Sunne bibliotek
erik.c.ohrn@sunne.se
Tfn: 0565-16176

y

bmflaraProcess: Marknadsföring gentemot barnfamiljer

Beskrivning:
Med Petra Trobäcks föreläsningar som utgångspunkt vill vi undersöka hur vi kan marknadsföra biblioteket gentemot barnfamiljer. Vi diskuterar vilken bild av biblioteket vi vill förmedla utåt, vi undersöker hur bilden av biblioteket ser ut hos människor i vår omgivning och ser hur/om de båda bilderna skiljer sig åt. Vi undersöker samtidigt vad som skulle locka familjer att besöka biblioteket, varför skulle de välja att besöka just oss. Vi diskuterar och analyserar utfallet av undersökningen och gör utifrån det praktiska förändringar i rummet, i vårt bemötande, i inköp av media eller i verksamheten för övrigt. Vi kontaktar kollegor på andra orter för att få inspiration och bra exempel på förändringsarbete. Vi utvärderar gjorda förändringar och reflekterar över hur väl vi lyckades nå vår målgrupp och om vi kan arbeta på samma sätt gentemot andra målgrupper.

Kontakt:
Ina Huss, Säffle bibliotek
ina.huss@saffle.se
Tfn/mobil: 0533-681614

g

bitkubmflaraProcess: IT på bibliotek

Beskrivning:
Vi vill undersöka hur biblioteket kan vara en resurs i arbetet med att minska den digitala klyftan. Genom att studera rapporten Svenskarna och internet får vi en bild av hur den digitala delaktigheten ser ut. Vi tar del av andras erfarenheter och vi lär oss användbar teknik. Vi reflekterar över hur vår roll kan se ut och vilka grupper vi kan komma att möta i vårt arbete. Hur ser det ut i ett jämställdhetsperspektiv och ur tillgänglighetsperspektiv? Vi planerar och genomför ett antal utbildningstillfällen för våra besökare för att praktisera det vi lärt. Vi utvärderar och ser om ytterligare lärtillfällen behöver tillföras processen.

Kontakt:
Ina Huss, Säffle bibliotek
ina.huss@saffle.se
Tfn/mobil: 0533-681614

r

itkubmfProcess: IT-café på Forshaga bibliotek

Beskrivning:
Vi vill hitta en form på IT-verksamhet som kan komplettera det som redan erbjuds på biblioteket. Vi vill möjliggöra ett samtal kring tekniska spörsmål och processen ska hjälpa oss att göra detta på bästa sätt. Vi läser rapporten svenskarna och internet och diskuterar vikten av digital delaktighet utifrån den. Vi genomför ett IT-cafétillfälle under våren och beslutar efter utvärdering hur vi ska gå vidare med detta inför hösten.

Kontakt:
Helena Hagelin, Forshaga bibliotek
helena.hagelin@forshaga.se
Tfn/mobil: 054-172226

g

bitkubmflaraProcess: Bibliotek deltar i evenemang

Beskrivning:
Biblioteket ska hitta vägar att delta i olika aktiviteter utanför bibliotekts egna lokaler. Att bygga upp vägar och kompetens så att biblioteket kan hitta sätt att marknadsföra sig mot definierade målgrupper vid olika former av evenemang. Att hitta nya sätt med relationsmarknadsföringsverktygen för att hitta nya relationer. Att synliggöra biblioteket på fler platser. Att öka vår komptens att jobba med evenemang där deltagarna medverkar själva. Skapa nya nätverk med andra kulturaktaktörer för samarbeta i olika former. Hitta aktiviteter på ett arrangemang som är i samklang med bibliotekets verksamhet så att det förstärker varumärket. Hitta vägar med IT-lösningar till att biblioteket blir mer mobilt och kan verka där de definerade målgrupperna finns. Att inför deltagande i evenemang finna vägar i de socialamedierna för bygga upp relationer inför evenemanget. Som föröksobjekt i processen väljer vi att som bibliotek vara en delaktör i musikfestivalen Putte i parken. Det vi lär oss under denna process applicerar vi sedan direkt för hur vi ska jobba i festivalen. Utfrån vad vi lär oss under processen tar vi sedan fram en modell för hur vi som bibliotek kan jobba för att mobilt marknadsföra oss vid olika former av evenemang och därtill ta hjälp av olika IT-lösningar

Kontakt:
Jimmy Jansson, Karlstads stadsbibliotek
jimmy.jansson@karlstad.se
Tfn/mobil: 054-5402379

b

bmflaraProcess: Marknadsföringsprocessitkub

Beskrivning:
Vi vill hitta verktyg och former för hur vi ska arbeta med att stärka varumärket och att synliggöra biblioteket som en kulturell arena för allmänheten. Olika konkreta marknadsföringsgrepp, som vänder sig till olika målgrupper, prövas i verkligheten samt utvärderas. Det kan handla om att utveckla Boken kommer-lådor, att anordna virtuella bokcirklar, att inbjuda till estetiska lärprocesser på biblioteket eller att konkretisera Kils lokalhistoria i olika former. Syftet kan även vara att prova olika metoder för omvärldsbevakning och framtidsspaning; hur kan biblioteken konkurrera med nätet, läsplattan och bokhandeln/biografen.

Vi deltar i formella utbildningsdagar i Marknadsföringsspåret. Processen går vidare med att vi studerar andra bibliotek och tar reda på hur de utvecklat ovanstående former, ev. företar vi studieresor eller deltar i nätverk. Under resans gång samlar vi intressanta artiklar, samt läser in material av professor Joacim Hansson i Växjö. Vi definierar målgrupper till våra olika försök. Vi söker idéer och inspiration genom samarbete med t. ex. hemslöjdskonsulenten.

Bibliotekschefen bjuder in till fokusgrupp, för att få allmänhetens synpunkter på vad biblioteket ska erbjuda i framtiden och hur vi ska utveckla vårt varumärke. Vi har diskussionsmöte där konkreta frågeställningar tas upp, eller där vi behandlar ett särskilt tema. Processen utmynnar i konkreta förslag, som en effekt av lärandet, där vi anordnar arrangemang med olika teman.
Utvärdering sker i december, och loggboken avslutas.

Kontakt:
Lena Hassellund, Kils bibliotek
lena.hassellund@kil.se
Tfn/mobil: 0554-19163

y

itkub

Process: Praktiskt hantera IT och ny teknik

Beskrivning:
Vi vill bli bättre på att handleda våra låntagare i hur man använder bibliotekets digitala medier (e-böcker, e-ljudböcker, e-musik, databaser) och. Vi behöver praktisk kunskap och börjar därför med att utgå från de olika plattformar som finns (dator, surfplatta, mobil). Genom att utgå från bibliotekswebben lär vi oss även var information om digitala medier finns att tillgå och hur man kan instruera nya användare. Vi reflekterar över vår roll som förmedlare och lär oss genom praktisk användning. Vi tittar också på de vanligaste sociala medierna och reflekterar över hur biblioteket kan använda sig av dem. Vi planerar in ett antal ”lära av varandra”-tillfällen för att sedan utvärdera om vi behöver ytterligare lärtillfällen. Vi deltar även i kurser/formellt lärande inom området.

Kontakt:
Marika Näslund, Hofors bibliotek
marika.naslund@hofors.se
Tfn: 0290-292 74
Mobil: 073-809 41 11

rbitkub

Process: Biblioteksrummen

Beskrivning:
Vi vill undersöka om biblioteksrummen kan utformas och anpassas mer för våra besökare och deras olika behov samt om vi kan göra rummen trevligare och mer välkomnande.
Vi lyssnar på föreläsningar om marknadsföring och bemötande för att lära oss mer, vi gör studiebesök på andra bibliotek för att få inspiration och konkreta exempel, vi tar foton av bibliotekens rum idag och reflekterar över hur besökaren kan tänkas uppleva bemötande, tillgänglighet, exponering och känsla, vi genomför en kartläggning av hur besökare rör sig i biblioteken för se vart det är mest respektive minst aktivitet i lokalen. Vi utvärderar och ser om ytterligare lärtillfällen behöver tillföras processen.

Vi genomför förändringar och utvärderar efter 6 månader.

Kontakt:
Mirja Berggren, Sjukhusbiblioteken i Värmland
mirja.berggren@liv.se
Tfn: 054-61 50 26

g

Process: Biblioteksrummet   b itkub mf lara

Beskrivning:
Projektets överordnade mål är att efter en intern lärprocess som handlar om att kartlägga och analysera nya utmaningar kopplade till samhällets förändring, ge förslag till utformning av biblioteksrummet där den prioriterade målgruppen är barn och unga. Biblioteksrummet måste dessutom utformas för att personalen ska kunna ge optimal service till alla medborgare, oberoende av etnicitet, klass, kön eller annat som kan utestänga dem. Den verksamhet som ska pågå i bibliotekslokalen ska i stor utsträckning bygga på det civila samhällets behov av arenor för att understödja det livslånga lärandet t.ex. när det gäller att lära ny teknik för läsande, deltagandedemokrati och personlig utveckling. Bibliotekslokalen måste utformas i enlighet med dessa behov.

Kontakt:
Ulla-Carin Stenberg, Arvika bibliotek
ullacarin.stenberg@arvika.se
Tfn: 0570-81831

l

b itkub mflaraProcess: Tillgängliggörande av digital teknik på biblioteken.

Beskrivning:
Vi vill undersöka hur biblioteket i en mindre kommun med låg utbildningsnivå kan vara en resurs för att minska den digitala klyftan. Vi planerar att på biblioteken marknadsföra och erbjuda praktisk hantering av efterfrågad digital teknik till våra besökare. Vi tar del av andra biblioteks praktiska erfarenheter, vi lär oss användbar teknik och sociala media. All personal ska ha en gemensam baskunskap i att kunna ladda ner e-böcker i olika format. Vi reflekterar över hur vår roll kan se ut och vilka grupper vi kan komma att möta i vårt arbete. Vidare hur perspektiven ser ut när det gäller jämställdhet och tillgänglighet. Vi utvärderar och ser om ytterligare lärtillfällen behöver tillföras processen.

Kontakt:
Lennart Jansson, Eda bibliotek
lennart.jansson@eda.se
Tfn: 0571-282 31
Mobil: 070-333 23 89

r

laraProcess: Samarbete för lärande/ lärande samarbete

Beskrivning:
Kommuner i Norra Uppland som ligger geografiskt nära, vill arbeta tillsammans med ”lära av varandra” genom att öka samarbete med varandra i frågor som är gemensamma. Ett första steg i denna process var en inspirationsdag om hur större samarbete mellan kommunerna i Gävleborg har formats och utvecklats under ganska lång till. Hur man planerar för lärande och utveckling som gagnar individen, organisationen och allmänheten. Under inspirationsdagen föreläste också bibliotekschefen från Arvika kommun om hur de arbetat med mediaplanering.

Kontakt:
Lousia Hatamian, Tierps bibliotek
lousia.hatamian@tierp.se
Tfn: 0293-218262
Mobil: 070-0898330

y

b mf laraProcess: Rum för särskilda medier

Beskrivning:
Vi vill utveckla biblioteksrummet: förändra bibliotekets inredning och utforma en lokal som motsvarar behoven hos särskilda grupper i samhället: funktionshindrade och människor från andra kulturer. Göra ett mer logiskt rum, där vi samlar medier speciellt avsedda för dessa grupper.
Vi vill ge personalen ökade kunskaper om bemötande av dessa grupper. Vi reflekterar över hur vår roll kan se ut och vilka grupper vi kan komma att möte i vårt arbete. Hur ser det ut i ett jämställdhetsperspektiv och ur tillgänglighetsperspektiv? Vilka kontakter behöver vi ta?

Kontakt:
Lena Moberg, Säters bibliotek
lena.moberg@kommun.sater.se
Tfn: 0225-55185
Mobil: 070-2566494

g

itkubProcess: Nedladdning till telefoner och surfplattor

Beskrivning:
All personal ska ha en gemensam baskunskap i att kunna ladda ner e-böcker till telefoner och surfplattor. Genom att personalen lär sig olika aktuella plattformar får användaren ett snabbare och bättre bemötande.
För att upprätthålla kunskapen ska personalen regelbundet använda det de lärt sig. Om den nya kunskapen upprätthålls blir det lättare att följa med i utvecklingen av nya tekniker inom området.

Kontakt:
Anna Ersdotter, Hammarö bibliotek
anna.ersdotter@hammaro.se
Tfn: 054-51 51 91
Mobil: 070-699 94 42

y

laraProcess: Forskningsmetodik

Beskrivning:
Vi vill utveckla bibliotekariernas kompetens för att svara upp mot de krav på kunskapsstöd som ställs av våra användare inom Hälso- och sjukvården och den kliniska forskningen.
Genom att studera boken ”Att läsa vetenskapliga artiklar och rapporter – grunden för evidensbaserad vård” och koppla artikelläsning till bokens kapitel får vi en utökad kunskap om forskningmetodik.
Vi deltar i föreläsningar om lärande organisation och om forskningsprocessens olika delar.
Vi lär oss mer om forskarnas arbetssätt genom att arbeta med konceptet journal club där vi läser och granskar vetenskapliga artiklar bla ur ett genusperspektiv.
Vi utvärderar hur journal club kan vara en del av Sjukhusbibliotekens arbetsplatslärande.

Kontakt:
Ulrica Elfgren, Sjukhusbiblioteken i Värmland
ulrika.elfgren@liv.se
Tfn: 054615715
Mobil: 0725-784079

y

b itkub mf laraProcess: Tillgängliggörande av digital teknik på biblioteken

Beskrivning:
Vi vill undersöka hur biblioteket i en mindre kommun med låg utbildningsnivå kan vara en resurs för att minska den digitala klyftan. Vi planerar att på biblioteken marknadsföra och erbjuda praktisk hantering av efterfrågad digital teknik till våra besökare. Vi tar del av andra biblioteks praktiska erfarenheter, vi lär oss användbar teknik och sociala media. All personal ska ha en gemensam baskunskap i att kunna ladda ner e-böcker i olika format. Vi reflekterar över hur vår roll kan se ut och vilka grupper vi kan komma att möta i vårt arbete. Vidare hur perspektiven ser ut när det gäller jämställdhet och tillgänglighet. Vi utvärderar och ser om ytterligare lärtillfällen behöver tillföras processen.

Kontakt:
Lars Eric Johanson, Årjängs bibliotek
lasse.johanson@arjang.se
Tel: 0573-14192

g

b itkub mfProcess: Bilden av biblioteket

Beskrivning:
Vi vill undersöka hur vi bättre kan gemensamt marknadsföra våra tre bibliotek fysiskt och virtuellt. Vilken bild av våra bibliotek vill vi förmedla till omvärlden? Hur kan vi använda rummets exponeringsmöjligheter? Hur kan vi ta tillvara kreativa idéer hos bibliotekspersonalen eller kommunens invånare och förverkliga dem? Vi vill skapa en gemensam bild av Ovansiljans bibliotek och ta fram en övergripande gemensam kommunikationsplan. Vi vill undersöka hur utformning av biblioteksrummet, skyltning och exponering kan användas i marknadsföringssyfte och hur sociala och digitala medier kan användas för att marknadsföra biblioteket.

Vi tar del av andras praktiska erfarenheter, vi lär oss användbar teknik och sociala media. Vi reflekterar över vilka målgrupper vi möter. Vi gör studiebesök till Amsterdam, Danmark och Storbritannien för att undersöka hur de arbetar med biblioteksrummet och biblioteksmiljön.
Samarbete mellan: Mora, Orsa, Älvdalen

Kontakt:
Karin Rytter, Älvdalens bibliotek
karin.rytter@alvdalen.se
Tfn/mobil: 0251-80274

b

b laraProcess: Barnkonventionen i det dagliga arbetet
– värderingar, delaktighet och miljögestaltning

Beskrivning:
Vi vill fördjupa våra kunskaper om Barnkonventionen och inleda en process med syfte att utveckla vårt lärande om hur konventionen kan tillämpas i vardagen på våra arbetsplatser.
Vi vill fokusera processen inom tre områden:

  1. Våra egna värderingar.
  2. Hur ska vi arbeta för att öka barn och ungas delaktighet i vår verksamhet.
  3. Hur gestaltar vi biblioteksmiljön utifrån barnkonventionen.

Kontakt:
Åsa Wirén Jonsson, Sandvikens bibliotek
asa.wiren-jonsson@sandviken.se
Tfn: 026-24 16 10
Mobil: 070-594 27 74

g

Process: Bemötande – ett professionellt och gott bemötande
bi en lugn miljö?

Beskrivning:Vi har arbetat med frågan om Bemötande på bibliotek och vilka förväntningar allmänheten har på oss. Målet är att formulera servicedeklarationer för biblioteket som bygger på kunskap om vikten av ett professionellt och gott bemötande.
Vi har arbetat med att studera skriften ”Olika syn på saken” med studiematerial utgiven av Svensk Biblioteksförening. I små grupper diskuterade och reflekterade vi för att sedan sammanfatta diskussionen i helgrupp.

Kontakt:

Anette Åhlenius, Malung-Sälens bibliotek
E-post: anette.ahlenius@malung-salen.se
Tel: 0280-183 01
Mobil: 0280-183 01

g

Process: Marknadsföring – vad är det för produkter och
tjänster vi förmedlar? mf

Beskrivning: Vi har arbetat med frågan om Marknadsföring av bibliotek och vilka produkter och tjänster vi ska förmedla. Detta har vi gjort genom att studera skriften ”En nödvändig liten bok och marknadsföring av bibliotek 2” av Zuzana Helinsky. Vi har diskuterat och reflekterat omkring bibliotekens styrkor och möjligheter, vad allmänheten vill ha ut av biblioteken idag och i framtiden – och hur vi ska kunna marknadsföra det.

Kontakt:

Anette Åhlenius, Malung-Sälens bibliotek
E-post: anette.ahlenius@malung-salen.se
Tel: 0280-183 01
Mobil: 0280-183 01

g

Process: Biblioteksrummets flexibilitetmf     lara                                                

Beskrivning: Ludvika har sedan två år tillbaka ett nytt huvudbibliotek. Lokalen ligger centralt en trappa upp i en galleria. Målet är att skapa en mötesplats som fungerar enligt besökarnas och personalens behov och önskemål och som kan förändras allteftersom behoven förändras. Personalen ska lära sig att göra och använda enkäter och användarundersökningar för att få fram invånarnas önskemål och behov. Ta fram ett väl fungerande skyltsystem.

Kontakt:
Kerstin Hed, Ludvika bibliotek
E-post: kerstin.hed@ludvika.se
Tel/mobil: 0240-861 02

g

Process: Gränssättningb

Beskrivning: Ludvika har satsat på tillgänglighet med ett huvudbibliotek som har öppet 65 timmar/vecka. Vi behöver en gemensam syn på bemötande och upprättande av den servicenivå som ekonomin och politiska beslut tillåter. Kommunens hälsoutvecklare kommer att hålla i två grupper om vardera fem träffar som går igenom gruppregler, bemötande (etik och värdegrund), bekvämzon och gruppsykologi. Sista träffen kommer att vara återkoppling och utvärdering. Arbetet i grupperna ska resultera i ett styrande dokument  med gemensamma värderingar och ett gemensamt förhållningssätt gentemot besökarna. Ett förhållningssätt som ska vara styrande för personalens fortsatta arbete, stärka dem i deras professionella roll och minska personalens stressnivå.

Kontakt:
Kerstin Hed, Ludvika bibliotek
E-post: kerstin.hed@ludvika.se
Tel/mobil: 0240-861 02

g

Process: IT-utvecklingitkub

Beskrivning: Vi vill undersöka hur biblioteket kan vara en resurs i arbetet med att minska den digitala klyftan. Vi tar del av andras praktiska erfarenheter, lär oss användbar teknik och sociala medier. Vi gör en inventering av personalens kompetens, beslutar vilken grundnivå alla ska ha och utbildar upp till denna nivå. Vi reflekterar över hur vår roll kan se ut och vilka grupper vi kan komma att möta i vårt arbete. Målet är att skapa en grundnivå av kunskap hos all personal och att fler i personalen ska kunna ställa upp som utbildare i befintliga entimmesutbildningar. Utbildningar där besökarnas behov styr ämnet såsom facebook , Excel och moderna mobiltelefoner. Vi utvärderar och ser om ytterligare lärtillfällen behöver tillföras processen.

Kontakt:
Kerstin Hed, Ludvika bibliotek
E-post: kerstin.hed@ludvika.se
Tel/mobil: 0240-861 02

g

Process: Metoder för lässtimulanslara

Beskrivning: Samhällets förändring innebär nya utmaningar och en av dessa utmaningar är att läskunnigheten hos svenska barn sjunker. Vi vill undersöka hur vi genom förändrade arbetsmetoder kan stimulera barn till ökad läsning av litteratur och därmed förbättra läskunnigheten hos barnen. Genom att studera PISA-rapporten om svenska barns försämrade resultat i läsförståelse få vi en bild av hur situationen ser ut. Vi tar del av andras praktiska efarenheter och lär oss användbara metoder för att skapa läsintresse. Vi reflekterar över vad vår roll i arbetet med barns läsinlärning är och vilka olika grupper av barn vi kan komma att möta i vårt arbete. Målet med denna process är att vi utvecklar ett förändrat arbetssätt som genererar ett ökat intresse för läsning och en ökad läskunnighet hos barn.

Kontakt:
Gerd Eriksson, Borlänge bibliotek
E-post: gerd.eriksson@borlange.se
Tel: 0243-743 93

g
Process: IT – digital lästeknikitkub

Beskrivning: Vi vill undersöka hur vi kan förmedla den nya digitala lästekniken till låntagarna. Genom att praktiskt ta del av de olika sätten att läsa på lär vi oss den nya tekniken med läsplattor, smartphones och andra hjälpmedel.

Kontakt:
Karin Sold, Rättviks bibliotek
E-post: karin.sold@rattvik.se
Tel: 0248-701 94

g

Process: Attraktiva studieplatser b mflara
Beskrivning: Hur skapar vi ett biblioteksrum med plats för besökares olika hebov? Dessa tankar väcktes då vi började fundera på hur vi kan erbjuda studerande ett mer attraktivt studieutrymme. Vid nuvarande studieplatser blir de studerande ofta störda. Vi har noterat att det finns fler avdelningar/utrymmen i biblioteket som används mindre och som blivit mindre aktuella. Inledningsvis vill vi undersöka om det är någon avdelning som kan flyttas, ändras på något sätt eller rent av tas bort för att ge plats för ostörda studier. Till att börja med kommer vi ta reda på om vi kan använda oss av observationer som metod för att avgöra hur en ändring i biblioteksrummet kan genomföras.

Kontakt:
Therese Hedberg, Avesta bibliotek
E-post: therese.a.hedberg@avesta.se
Tel: 0226-64 59 65

g

Process: Sockenbiblioteket på sociala medier,hur profilerar vi oss? laraitkubmfb

Beskrivning: Syftet med processen är att vi vill skriva en strategisk plan för Älvdalens bibliotek på sociala medier och därefter arbeta efter den. Genom diskussioner och workshop vill vi ta reda på vilka medier vi vill använda, vilka målgrupper vi ska jobba mot och även börja arbeta mer med vårt varumärke. Med hjälp av lära-av-varandra-tillfällen, med resurspersoner dels från vår egen arbetsplats och dels utifrån, lär vi oss mer hur vi rent praktiskt med ska gå tillväga i vårt sociala mediearbete och hur vi använder oss av teknisk utrustning. Genom denna process vill vi höja vår arbetsplats IT-kunskaper och bättre nå våra målgrupper genom att ha en strategisk plan för sociala medier.  Vi funderar även på hur vi fortsätter arbeta strategiskt efter projektet och hur vi kan mäta vårt arbete med de sociala medierna. Processen är formulerad utifrån delmål 3 och 4 i KUB:s avstämningsrapport.

Kontakt:
Karin Rytter, Älvdalens Sockenbibliotek
E-post: karin.rytter@alvdalen.se
Telefon: 073-088 0271

g

Process: Biblioteksrummetb mf laraitkub

Beskrivning: Vi vill undersöka hur och var vi skall exponera våra medier på effektivaste sätt i bibliotekslokalen. Biblioteksrummet skall vara oförutsägbart vad gäller innehåll och visa på bibliotekets bredd av utbud.

Kontakt:
Mats Brandt, Leksands bibliotek
E-post: mats.brandt@leksand.se
Telefon: 0247-80 251

g

Process: ITitkub b mf lara

Beskrivning: Genom denna process vill vi vill säkerställa all bibliotekspersonals it-kunskaper så att alla kan handleda våra låntagare i hur man använder bibliotekets digitala medier (e-böcker, e-ljudböcker, mobil).

Kontakt:
Mats Brandt, Leksands bibliotek
E-post: mats.brandt@leksand.se
Telefon: 0247-80 251

g

En kommentar till Processer

  1. Ping: Projekt Tillgängliga medier på nya sätt |

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s